صفحه ورود


کاربر STK (سیم کارت)
شماره موبایل (مثال: ۹۱۲۳۲۱۴۵۶۷)

کد تصادفی:
کلمه عبور:

test
کاربر USSD
شماره موبایل (مثال: ۹۱۲۳۲۱۴۵۶۷)
کلمه عبور:

test
آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۱ - ۱۳۸۷ ©