مقایسه راهکارهای موجود

در جدول ذیل مقایسه اجمالی بین روش های معرفی شده در فوق ارائه می گردد.

منظر

ردیف

عنوان شاخص

روش

SMS/USSD

مبتنی بر سیم کارت

برچسب (DIGIPASS)

دانگل

کارت

تجاری

۱

تطابق با قوانین کشوری و قوانین بین المللی

بانک مرکزی مجوز انجام عملیات بر روی USSD را صادر کرده است.

مغایرتی وجود ندارد

تأییدیه رگلاتوری مخابرات را لازم دارد

مغایرتی وجود ندارد

مغایرتی وجود ندارد

۲

استقلال از Vendor یا اپراتور

وابسته به اپراتور است

وابسته به اپراتور است

برای استفاده از برنامه های متفاوت، وابستگی به Vendor، جایگزین وابستگی به اپراتور می­شود.

مستقل است

مستقل است

۳

سهولت استفاده و دسترسی

نیاز به پوشش برای تلفن همراه می باشد.

وجود دارد – تلفن همراه، معمولا همراه کاربر است

وجود دارد – تلفن همراه، معمولا همراه کاربر است

وجود ندارد – بازای هر موسسه به یک دانگل مجزا نیاز است

وجود ندارد – بازای هر موسسه به یک کارت مجزا نیاز است

۴

طول عمر محصول

بالا است

بالا است – با توجه به پشتیبانی اپراتور از سیم کارت

بالا است

متوسط

پایین – بدلیل فیزیک نامناسب محصول

۵

قابلیت استفاده برای بیش از یک بانک/موسسه

دارد

دارد (تا ۷ موسسه بر روی یک سیم کارت)

دارد

ندارد

ندارد

۶

قابلیت استفاده از OTA به منظور مدیریت توکن

نیاز ندارد

دارد

دارد ( در صورت استفاده از OTA، استقلال از اپراتور از بین می­رود)

ندارد

ندارد

۷

هزینه عملیاتی سازی

بسیار پایین

پایین

بالا

بالا

بالا

۸

پشتیبانی

- توسط اپراتور محلی انجام می­شود

- توسط اپراتور محلی انجام می­شود

- مدیریت توکن بصورت OTA و بصورت امن قابل انجام است

- هزینه پشتیبانی بسیار پایین است (تعویض سیم کارت و ..)

- با توجه به مشکلات بین المللی امکان بروز مشکلات وجود دارد

- مدیریت توکن از طریق OTA، قابل انجام است ولیکن این ارتباط امن نیست

- هزینه پشتیبانی بالا است. در صورت بروز مشکل توکن می بایست جایگزین شود

- با توجه به مشکلات بین المللی امکان بروز مشکلات وجود دارد

- پشتیبانی از کاربر تنها بصورت حضوری میسر است

- هزینه پشتیبانی بالا است. در صورت بروز مشکل توکن می بایست جایگزین شود

- با توجه به مشکلات بین المللی امکان بروز مشکلات وجود دارد

- پشتیبانی از کاربر تنها بصورت حضوری میسر است

- هزینه پشتیبانی بالا است. در صورت بروز مشکل توکن می بایست جایگزین شود

فنی

۹

امکان تست عملیاتی و امنیتی توسط بهره بردار

وجود دارد

وجود دارد – راهکار کاملا بومی است

وجود ندارد – راهکار بصورت بسته تحویل می­گردد

وجود ندارد – راهکار بصورت بسته تحویل می­گردد

وجود ندارد – راهکار بصورت بسته تحویل می­گردد

۱۰

امنیت

با توجه به امنیت نامناسب بستر، راهکار از امنیـ بالایی برخوردار نیست

امنیت بسیار بالا است. با توجه به نصب بر روی STK

امکان حمله امنیتی بصورت Man-in the-middle وجود دارد

امنیت مناسب است

امنیت مناسب است

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۱ - ۱۳۸۷ ©