راهکار مبتی بر SMS/USSD

بستر SMS و USSD برای بکارگیری «کلمه عبور یکبار مصرف»، به عنوان اولین روش‌ها مورد استفاده قرار گرفت. در این روش، رمز مورد نیاز کاربر در سمت سرور تولید شده و با استفاده از بسترهای فوقالذکر به سمت کاربر ارسال می‌گردد. اگر چه این روش دارای امنیت لازم و بدلیل ضعف امنیتی بستر SMS/USSD، نمی باشد ولیکن بدلیل سادگی استفاده و همچنین هزینه بسیار پایین استقرار سرویس، همچنین در بسیار از سازمان ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۱ - ۱۳۸۷ ©