سامانه متمرکز OTP بر پایه رایانش ابری
۱۰ مرداد ۱۳۹۱

نصب و راه اندازی سامانه OTP، در سازمان هایی که تعداد کاربران آن بالا است، مانند بانک ها، توجیه اقتصادی دارد. در شرکت ها و سازمان هایی که کاربران خدمات الکترونیکی و اینترنتی محدود به اعضا و کارمندان می شود. هزینه نصب و نگهداری تجهیزات، به منظور استفاده از سرویس OTP، می تواند سنگین باشد.

برای رفع این دغدغه، آزمایشگاه خدما ارزش افزوده اقدام به طراحی سامانه OTP، بر پایه رایانش ابری نموده است تا امکان بهره برداری کلیه سازمان ها و شرکت با هزینه مناسب فراهم گردد.

در این خصوص، رایزنی هایی با همراه اول و شرکت مخابرات در جریان است تا با نصب سامنه مزبور، امکان سرویس دهی به سازمان های فوق الذکر مهیا شود.

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۱ - ۱۳۸۷ ©